داوری در جشنواره و دیگر چیز ها

داوري

دبير جشنواره بايد موافقت كتبي كليه داوران را براي داوري در جشنواره پيش از صدور حكم داوري از ايشان اخذ كند و پس از اخذ موافقت كتبي داوران، با تأييد شوراي سياست‌گذاري؛ احكام آنان را صادر ‌نمايد.

داوران موظفند هويت نامزدهاي منتخب جشنواره را تا پايان كار داوري و اعلام نتيجه حفظ نمايند.

رأي هيات داوري با اكثريت مطلق اعضاء تعيين مي‌شود.اين راي قطعي و تغيير ناپذيراست و هيچ‌كس مجاز به تغيير و تصرف در آن نخواهد بود.

پس از اتمام داوري نهايي، هيأت داوري موظف است گزارش كتبي خود را مشتمل بر مستندات داوري به مجري و دبير جشنواره ارائه نمايد.

مشاركت مدير عامل مؤسسه فرهنگي، هنري و سينمايي، مجري جشنواره، ‌دبير، مشاور دبير و دستياران او، ‌داوران، اعضاي هيأت مديره، سهام‌داران يا اشخاصي كه در زمره كاركنان آن شركت يا مؤسسه مجري باشند و بستگان درجه اول و دوم داوران در جشنواره بلامانع است اما مجاز به دريافت جایزه عنوان آثار برتر نخواهند بود.

اعضاء هیئت داوري نباید به نحوی مرتبط با تولید یا بهره­ برداری تجاری از فیلم­های بخش مسابقه باشند.

متفرقه

كليه تصميمات اصلي و روند برگزاري جشنواره مي‌بايست ثبت و مستندسازي تصويري و به سازمان سينمايي ارائه شود.

كليه مسئوليت‌هاي جشنواره از جمله مسئوليت ناشي از اجراي اين آيين‌نامه، قوانين مرتبط،‌ مندرجات فراخوان بر عهده برگزاركننده و مجري است، مقام ذيصلاح برگزاركننده جشنواره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با مصوبه شوراي سياست‌گذاري، طي حكمي به مجري و دبير جشنواره تفويض نمايد.

مسؤليت‌هاي مجري و دبير جشنواره رافع مسئوليت برگزاركننده نخواهد بود.

چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي مبادرت به برگزاري جشنواره بدون كسب مجوز از سازمان سينمايي نمايند، موضوع توسط سازمان سينمايي از سوي مراجع ذيصلاح قانوني پيگيري خواهد شد.

چنانچه ناظركيفي جشنواره تخلف برگزاركننده، مجري يا دبير جشنواره را از مفاد مندرج در اين آيين‌نامه گزارش دهد و مراتب تخلف به تأئيد سازمان سينمايي برسد، همزمان با برگزاري جشنواره مجوز مزبور لغو خواهد شد و ضمن برخورد قانوني با متخلفين براي دوره‌هاي بعد نيز مجوز ارائه نخواهد شد.

 

ارسال یک دیدگاه