اهداف برگزاری نمایشگاه و غرفه سازی

با بکار بردن روش های بازاریابی هدفمند، روابط عمومی صحیح، مـدیریت و برنامـه ریـزی درست، دست یابی به موقعیت بین المللی عالی و معرفی نمایشگاه در مقام یک رویداد مهـم درشاخه ای از صنعت می‌توان به این اهداف دست یافت.همچنین مدیریت نمایشگاه پیوسته باید به دنبال گرایشهای جدید و توسعه فنی نمایشگاه و خدمات مـرتبط بـا آن باشـد و اقـدام بـه اهداف برگزاری برپایی نمایشگاه هایی بنماید که در راستای اهداف صادراتی کشور و تقاضای مصـرف کننـدگان داخلی و خارجی باشد.

هدف یک برگزار کننده نمایشگاه، سوددهی از محل برگزاری یک نمایشگاه موفـق اسـت.

“موفق” یعنی افزایش پیوسته غرفـه داران و بازدیدکننـدگان در طـول زمـان ایجـاد و تنـاوب برگزاری نمایشگاه است.

به حداکثر رساندن سود در یک نمایشگاه بسیار ساده است، شما می‌توانید تبلیغات نکنید و بسیاری از هزینه‌های دیگر را کاهش دهید و در عین حال تمام فضای نمایشـگاه را بفـروش برسانید.در این حالت سود شما در این سال بسیار هنگفت خواهد بود اما برای سال بعـد ایـن سود به صفر خواهد رسید، زیرا نمایشگاه برگزار نخواهد شد.در برگزاری نمایشگاه همواره باید به دنبال یک استراتژی بلند مدت بود.

موفقیت یک نمایشگاه به این بستگی دارد که آیا دلیل منطقی برای برگـزاری آن وجـوددارد؟

آیا باعث جلب و مشارکت گروه غرفه دارانـی کـه مـی بایسـت در نمایشـگاه حضـور یابنـد می‌گردد؟

آیا بازدیدکنندگان از آن استقبال خواهند کرد؟

         آیا بهتر است نمایشگاه را بصورت  منطقهای ، ملی و یا بین المللی برگزار کنیم؟ و …

برای نیل به این اهداف، باید موارد مهمی را مد نظر قرار داد:

  • دست یافتن به غرفه داران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی
  • توسعه مداوم زیر ساخت
  • ارتقاء دانش و تخصص نیروها
  • ارائه خدماتی با کیفیت بالا به غرفه داران و بازدیدکنندگان
  • برقراری مداوم ارتباط با غرفه داران، جراید، سندیکاها، اتحادیه هـا، اتـاق هـای بازرگانی و دیگر مراکز قابل دست یابی به غرفه داران مهم در داخل و خارج از کشور

ارسال یک دیدگاه