برگزاری مراسم با قاب سبز

استارت آپ

برگزاری استارت آپ ها با روش های نوین و بسیار حرفه ای

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی سودمند را نیز می توان دیگر فعالیت عمده قاب سبز معرفی نمود .

همایش

برگزاری همایش، سمینار و کنگره های بزرگ با بیشترین نظم و بدون هیچگونه کمبود

نمایشگاه و جشنواره

دیگر توانایی قاب سبز در ایجاد و برگزاری نمایشگاه یا جشنواره می باشد .

ارسال یک دیدگاه